ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„Schwarcz-Kiefer Patrikot képviselőjelöltnek” című kampány

Adatkezelő megnevezése: Jobbik Magyarországért Mozgalom

Adatkezelő székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Adatkezelő e-elérhetősége: jobbik@jobbik.hu

Adatkezelő képviselője: Lejer Zoltán

Adatkezelésért felelős személy: Schwarcz-Kiefer Patrik

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jobbik.hu

A Jobbik Magyarországért Mozgalom (továbbiakban: Jobbik vagy Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató időbeli hatálya 2021. február 12. napjától visszavonásig tart.

„Schwarcz-Kiefer Patrikot képviselőjelöltnek” című kampány adatkezelése

A Jobbik aláírásgyűjtő kampányt indít melynek célja, hogy a 2022-es országgyűlési választások és az ahhoz kapcsolódó előválasztás előtt felmérje, hogy a választók milyen arányban támogatják Schwarcz-Kiefer Patrikot a Baranya megye 3. számú választókerületében indított előválasztáson, és a 2022-es országgyűlési választáson.

Az összegyűjtött adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át, nem továbbítja.

A Jobbik kezeli az érintett nevét, lakcímét annak érdekében, hogy a támogató választókerületi érintettségét fel tudja mérni. Ezen kívül kezeli az Érintett e-mail címét, amely az aláírás visszaigazolásához szükséges. Az e-mail címet az Érintett erre irányuló nyilatkozata hiányában kizárólag a támogató aláírás visszaigazolása okán kezeli. A születési dátumot az Adatkezelő azzal a céllal kezeli, hogy a megállapíthassa az előválasztáson és a 2022-es országgyűlési választáson az érintett választásra való jogosultságát, vagyis azt, hogy Schwarcz-Kiefer Patrik támogatása releváns a 2022-es országgyűlési választásokon.

Az adatokat az érintett kifejezett hozzájárulásával kezeli.

Tekintettel arra, hogy az adatokat a 2022-es országgyűlési választásokkal kapcsolatban gyűjti, az adatokat az érintett törlési kérelméig, de maximum 2022. június 1. napjáig kezeli, ezt követően törlésre kerülnek.

Az adatokat az Adatkezelő papíralapon és elektronikusan is gyűjti. A papíralapú gyűjtés során az adatokat kizárólag az adatkezelő tagja, vagy valamely tisztségviselője által meghatalmazott személy gyűjtheti.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés politikai kampány része, így az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás politikai véleménynek minősülhet, vagy abból az érintett politikai véleménye kikövetkeztethető. Ezért adatkezelő az általa kezelt adatokat különleges személyes adatként kezeli, és erre felhívja az érintettek figyelmét is.

adatkezelés célja: a 2022-es országgyűlési választások előtt a választói akarat feltérképezése, a választók véleményének megismerése az ellenzéki koordinált indulással és Schwarcz-Kiefer Patrik támogatottságával kapcsolatban

kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, születési év

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a)  pontja alapján az érintett hozzájárulása, a politikai véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésére a a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, az érintett kifejezett hozzájárulása ad feloldozást

adattárolás határideje:  az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de maximum 2022. június 1. napjáig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

érintetti jogok: hozzájárulás visszavonásához való jog, törléshez való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog

Automatizált adatkezelés nem történik.

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja az adatvedelem@jobbik.hu e-mail címre írt levélben. A hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat törli.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatkezelőnél az adatvedelem@jobbik.hu e-mail címen, vagy ha ez nem vezet eredményre, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.